Regulamin

REGULAMIN Konferencji Smart Ecosystems
§ 1.

Postanowienia ogólne

1. „Smart Ecosystems”, zwane w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 29-39 maja 2019 r. w Gliwicach.
2. Organizatorem Konferencji jest Innovation Support Sp. z o.o., ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, NIP: 9462679077, REGON: 369519880, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.
3. Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, uczelni, organizacji pozarządowych, podmiotów sektora prywatnego, partnerów Forum, osoby związane z ww. instytucjami i osoby zaproszone przez Organizatora.
4. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje, wystąpienia i panele dyskusyjne według programu zamieszczonego na stronie www.smartecosystems.pl. Jednocześnie w ramach Konferencji odbędzie się cykl warsztatów i szkoleń dla jego uczestników, przygotowanych i prowadzonych przez partnerów Konferencji.
5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.smartecosystems.pl.

§ 2.
Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.smartecosystems.pl/regulaimn do dnia 28.05.2019r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
3. Udział w części wykładowej konferencji OPEN jest bezpłatny.
4. Udział w części warsztatowej PRO jest płatny zgodnie z cennikiem na stronie smartecosystems.pl/rejestracja
5. Zarejestrowanym Uczestnikom, którzy opłacili bilety Organizator zapewnia catering w formie lunchu i przerw kawowych w dniach 29-30 maja 2019 r., na terenie Konferencji.
6. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu Konferencji bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
8. Zarejestrowany uczestnik otrzymuje w trakcie Konferencji imienny identyfikator, upoważniający do poruszania się na terenie Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w trakcie trwania Konferencji.
9. Zarejestrowany uczestnik zobowiązany jest do okazania identyfikatora na prośbę przedstawiciela Organizatora.
10. Organizator nie odpowiada za wypowiedzi Uczestników Konferencji i treść przedstawionych przez Uczestników prezentacji.
11. Rejestracja Uczestników Konferencji jest prowadzona z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
12. Rezygnacje ze skorzystania z usługi „warsztaty” mogą być składane w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@innovationsupport.pl.
13. Bez pisemnej zgody jednego z Organizatorów zabronione jest sprzedawanie lub udostępnianie przez Uczestnika innym Uczestnikom świadczeń
14. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni od zgłoszenia.

 

§ 3.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji, oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator/Współorganizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504).
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.smartecosystems.pl.
10. Organizator może wprowadzić zmiany do programu Konferencji oraz postanowień regulaminu.