Regulamin konkursu „Smart Ecosystems – Najlepsze projekty budżetu obywatelskiego”

§ 1
Cel

Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych projektów złożonych w ramach budżetów obywatelskich/partycypacyjnych, realizowanych w latach 2015-2018 roku.

§ 2
Definicje

W niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) poniższe wyrażenia otrzymują następujące
znaczenie:
a) Konkurs – „Smart Ecosystems – Najlepsze projekty budżetu obywatelskiego”, tworzony przez Innovation Support Sp. z. o.o., wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali Smart Ecosystems która odbędzie się w 14 czerwca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,
b) Organizator – Innovation Support Sp. z. o.o.,
d) Koordynator – osoba wyznaczona przez Organizatora do koordynowania postępowania konkursowego (dane wskazane w § 9);
e) Zgłaszający – gmina, miasto lub powiat, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Konkursie.
f) Osoba Kontaktowa – osoba wyznaczona przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Starostę do przesłania formularza zgłoszeniowego oraz kontaktu z Organizatorem i Partnerem Merytorycznym Konkursu;
g) Kapituła – grono ekspertów powołane przez Organizatora

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Zgłoszenia oceniane będą w kategoriach:
a) miasta i gminy do 100 tysięcy mieszkańców
b) miasta od 100 tysięcy do 500 tysięcy mieszkańców
c) miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów
niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.

§ 4
Zgłoszenia

1. Zgłoszenia są przyjmowane w okresie od 1 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r. Organizator może przedłużyć czas przyjmowania zgłoszeń.
2. Udział w Konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami.
3. Projekty do Konkursu można zgłaszać w trzech kategoriach:
3.1 Tech – projekty budżetów obywatelskich/partycypacyjnych wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).
3.2 Eco – projekty budżetów obywatelskich/partycypacyjnych przyczyniające się do poprawy funkcjonowania i jakości środowiska naturalnego.
3.3 Społeczne – projekty przyczyniające się do poprawy infrastruktury społecznej w gminie.
4. Zgłoszenia odbywają się jedynie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ankiety w
formie elektronicznej. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać jedno zgłoszenie w każdej z kategorii. Dostęp do ankiety będzie możliwy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnej na stronie internetowej: www.smartecosystems.pl
5. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną do Organizatora.
6. Konkurs jest nieodpłatny.

§ 5
Przedstawione dane

1. Konkurs tworzony jest na podstawie danych przesłanych przez Zgłaszającego w formie uzupełnionej ankiety elektronicznej.
2. Dane, które zostaną wprowadzone do systemu, nie powinny być zmieniane. Możliwe jest jednak, w sytuacjach wyjątkowych, dokonanie korekty wprowadzonych danych.
W takiej sytuacji należy przekazać informacje o danych, które zostały wprowadzone w sposób nieprawidłowy. Przekazanie informacji musi nastąpić do dnia 13.06.2018r. włącznie, chyba że Organizator zmieni termin przyjmowania zgłoszeń, ale wówczas tylko do końca tego terminu.
3. Wysyłając uzupełnioną ankietę, Osoba Kontaktowa oświadcza, że przesłane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane zatajone bądź zmodyfikowane przez samorząd, niezgodne ze stanem faktycznym.
5. Organizator może kontaktować się z Osobami Kontaktowymi w celu weryfikacji danych podanych w ankiecie.
6. Dane przesłane przez Osobę Kontaktową stanowią podstawę do stworzenia listy Konkursowej. W przypadku nieuzupełnienia wszystkich odpowiedzi lub powstania błędów w przesłanych danych, dla danego wskaźnika, którego pytanie dotyczy, przyjmuje się zero punktów.
7. Wszystkie uzyskane przez Organizatora dane zostaną wykorzystane jedynie do stworzenia listy konkursowej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie danych podawanych w ankiecie pod kątem ich kompletności i prawdziwości oraz do odrzucenia zgłoszenia (odmowy uczestnictwa w Konkursie), gdy informacje podane w zgłoszeniu okażą się nieprawdziwe.
9. Organizator nie musi informować Zgłaszającego o odmowie uczestnictwa w Konkursie.

§ 6
Harmonogram

1. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 maja 2018 r. Rozumie się przez to wypełnienie ankiety w całości.
2. Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone w dniu 15 czerwca 2018 r. podczas konferencji & expo Smart Ecosystems w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

§ 7
Kryteria oceny i punktacja

1. Konkurs jest tworzony na podstawie ocen uznaniowych, wyrażanych w punktach przyznanych za zrealizowany projekt w obszarach ujawnionych w ankiecie Konkursu. Punkty przyznawane są przez członków Kapituły Konkursu, na podstawie przesłanych zgłoszeń. Każdy z członków Kapituły przyznaje projektowi od 1 do 10 punktów. Lista laureatów Konkursu wyznaczana jest poprzez zsumowanie wartości punktowych, przyznawanych przez członków Kapituły.
2. W przypadku nieuzupełnienia wszystkich odpowiedzi lub powstania błędów w przesłanych danych, dla danego wskaźnika, którego pytanie dotyczy, przyjmuje się zero punktów.
3. Zwycięzcą konkursu w każdej kategorii jest projekt, który łącznie uzyska największą liczbę punktów.

§ 8
Regulamin

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2018
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.smartecosystems.pl.
3. W wyjątkowych przypadkach i z ważnych przyczyn Organizator może zmienić
Regulamin już po rozpoczęciu postępowania konkursowego, o czym Zgłaszający zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.